Habitat

Een habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt. Op deze plekken voldoen zowel biotische als abiotische factoren aan de minimale levensvoorwaarden van betreffend organisme, dat wil zeggen dat deze factoren binnen de toleranties van dat organisme blijven. Hierdoor kan het op deze plaatsen overleven, groeien en zich voortplanten. In de vegetatiekunde gebruikt men voor plantensoorten en voor plantengemeenschappen gewoonlijk de term standplaats in plaats van 'habitat'.

Een synoniem is leefgebied of leefomgeving.

Het begrip habitat wordt vaak verward met het begrip biotoop. Een biotoop beschrijft het geografische gebied waar een organisme leeft, terwijl een habitat uitgaat van de biotische en abiotische eisen van het organisme.

Voorbeeld: In het biotoop bos is de bodem de habitat voor de pissebed. De habitat van gewone dophei (Erica tetralix) wordt gekenmerkt door voedselarme, zure, en vochtige tot ronduit natte omstandigheden. De habitat van de grote brandnetel (Urtica dioica) kenmerkt zich door stikstofrijke bodems.

Ander voorbeeld: Een winterkoning heeft zijn habitat in meerdere biotopen, zoals bos, duin, moeras en stadstuin.

Bron: Habitat. (2021, oktober 25). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 09:48, oktober 25, 2021 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Habitat&oldid=60227614.

There are 26 entries in this glossary.
Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Hafdistricten
De Hafdistricten bestaan uit de floradistricten het Noordelijkkleidistrict, het Laagveendistrict en het Estuariëndistrict.
Gelders district

Het Gelders district is een floradistrict zoals dat door Nederlandse floristen wordt gehanteerd. Dit district omvat pleistocene gebieden als de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, Het Gooi, Salland, en pleistocene enclaves (keileembulten) in Gaasterland en Wieringen en op Texel.

Bron: Gelders district. (2023, april 28). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 13:36, november 29, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelders_district&oldid=64218932.

Fluviatiel district

Het fluviatiel district is een floradistrict in Nederland en België.

Dit district omvat in Nederland het rivierkleigebied, met vooral het holocene gedeelte van Gelderland en aangrenzend Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland, met de rivieren Maas, Lek, Waal en IJssel, en de door deze rivieren gedeponeerde afzettingen. Ook het in Nederlands-Limburg gelegen Maasdal wordt tot het fluviatiel district gerekend.

Bron: Fluviatiel district. (2020, mei 8). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 15:17, november 27, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluviatiel_district&oldid=56237519.

Fennoscandinavië
Fennoscandinavië of Fennoscandië is een geografisch-geologische term waarmee het Scandinavisch Schiereiland, het Kolaschiereiland, Karelië en Finland wordt omschreven.
Synoniemen - Fennoscandië
Eutrofiëring

Eutrofiëring, dat goede voeding betekent, is de vergroting van de voedselrijkdom in met name water. Hiermee wordt het verschijnsel aangeduid dat door toevoer van een overmaat aan voedingsstoffen een sterke groei en vermeerdering van bepaalde soorten optreedt, waarbij meestal de soortenrijkheid of biodiversiteit sterk afneemt.

Bron: Eutrofiëring. (2021, november 3). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 17:57, november 3, 2021 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eutrofi%C3%ABring&oldid=60279199.

Eutrofe

Een ecosysteem of substraat dat eutroof is, bevat veel minerale voedingstoffen. Het kent echter vaak slechts een kleine biodiversiteit aan planten en dieren.

Synoniemen - Eutroof
Drents district

Het Drents district is een floradistrict zoals dat door Nederlandse floristen wordt gehanteerd. Dit district omvat de pleistocene gebieden in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel benoorden de Overijsselse Vecht.

District IJsselmeerpolders

Het District IJsselmeerpolders is een floradistrict zoals gehanteerd door Nederlandse floristen.Dit district omvat de Wieringermeerpolder, de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland.

Boreale zone

Een boreale zone is het overgangsgebied tussen de gematigde en de toendrazone op de continenten van het noordelijk halfrond. Het is een gebied met een subarctisch klimaat, ruwweg tussen 55° en 70° Noorderbreedte. Grote delen van dit gebied zijn met bos bedekt, voor veel vormen van landbouw is het er te koud. De boreale bossen in deze zone worden ook taiga genoemd, vooral in Europa en Azië.

Synoniemen - boreale
Boreale gebied

Een boreale zone is het overgangsgebied tussen de gematigde en de toendrazone op de continenten van het noordelijk halfrond. Het is een gebied met een subarctisch klimaat, ruwweg tussen 55° en 70° Noorderbreedte. Grote delen van dit gebied zijn met bos bedekt, voor veel vormen van landbouw is het er te koud. De boreale bossen in deze zone worden ook taiga genoemd, vooral in Europa en Azië.

Bron: Boreale zone. (2018, september 20). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 18:54, september 20, 2018 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boreale_zone&oldid=52291516.

Synoniemen - Boreale gebied
Antropofiel

Voorkeur om in menselijke habitats te zijn.

Synoniemen - antropofiel

Zoeken