Habitat

Een habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt. Op deze plekken voldoen zowel biotische als abiotische factoren aan de minimale levensvoorwaarden van betreffend organisme, dat wil zeggen dat deze factoren binnen de toleranties van dat organisme blijven. Hierdoor kan het op deze plaatsen overleven, groeien en zich voortplanten. In de vegetatiekunde gebruikt men voor plantensoorten en voor plantengemeenschappen gewoonlijk de term standplaats in plaats van 'habitat'.

Een synoniem is leefgebied of leefomgeving.

Het begrip habitat wordt vaak verward met het begrip biotoop. Een biotoop beschrijft het geografische gebied waar een organisme leeft, terwijl een habitat uitgaat van de biotische en abiotische eisen van het organisme.

Voorbeeld: In het biotoop bos is de bodem de habitat voor de pissebed. De habitat van gewone dophei (Erica tetralix) wordt gekenmerkt door voedselarme, zure, en vochtige tot ronduit natte omstandigheden. De habitat van de grote brandnetel (Urtica dioica) kenmerkt zich door stikstofrijke bodems.

Ander voorbeeld: Een winterkoning heeft zijn habitat in meerdere biotopen, zoals bos, duin, moeras en stadstuin.

Bron: Habitat. (2021, oktober 25). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 09:48, oktober 25, 2021 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Habitat&oldid=60227614.

There are 27 entries in this glossary.
Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Maritiem district

Het maritiem district volgens de Nederlandse classificatie is een floradistrict dat zich beperkt tot sterk door de zee beïnvloede gebieden als zeerepen, kruinen van zeedijken en -dammen, stranden, zandplaten, slikken en dergelijke.

Mesotrofe

Een mesotroof (matig voedselrijk) ecosysteem of substraat bevat matig veel minerale voedingsstoffen. Het is de situatie die ligt tussen oligotroof (voedselarm) en eutroof (voedselrijk).

Bron: Mesotroof. (2021, augustus 23). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 20:05, april 24, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesotroof&oldid=59769751.

Synoniemen - mesotroof
Noordelijk kleidistrict

Het noordelijk kleidistrict is een floradistrict zoals door Nederlandse floristen gehanteerd.

Dit district omvat de zeekleigebieden van de provincies Groningen, Friesland, de Kop van Noord-Holland en West-Friesland. In deze gebieden is geen veenvorming opgetreden: Het zijn inpolderingen van met name de Waddenzee.

Het noordelijk kleidistrict is soortenarm. Wel zijn er veel landgoederen waar stinsenplanten groeien.

Bron: Noordelijk kleidistrict. (2017, april 19). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 18:21, november 30, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Noordelijk_kleidistrict&oldid=48988937.

Palearctisch

Het Palearctisch gebied of Palearctis is in de biogeografie de aaneengesloten landmassa, met de dicht bij de kust liggende eilanden, die grofweg geheel Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Noord-, Centraal- en Oost-Azië omvat. Het strekt zich uit van west naar oost van Groot-Brittannië en Noord-Afrika tot aan Japan, en van noord naar zuid van Siberië en Scandinavië tot ongeveer de Sahara en de Himalaya. 

Synoniemen - Palearctische
Pleistocene districten

De Pleistocene disctricten bestaan uit het Subcentreuroop district, het Kempens district, het Vlaams district , het Gelders district en het Drents district.

Bron: Floradistrict. (2023, mei 23). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 18:23, november 16, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Floradistrict&oldid=64351176.

Renodunaal district

Het renodunaal district is een van de plantengeografische of floradistricten in Nederland. Het renodunaal district werd vroeger Duindistrict genoemd.

ruderale

Ruderaal terrein is een biotoop dat door menselijke activiteit, bijvoorbeeld gestort puin of stenen, is verstoord, en waarvan de bodem een grote hoeveelheid voedingsstoffen bevat, vooral stikstofverbindingen in de vorm van nitraten en ammoniumverbindingen.

Voorbeelden van ruderaal terrein zijn bouwterreinen, industrieterreinen, spoor- en wegbermen, slootkanten, braakliggende terreinen en plantsoenen.

Ruderale vegetatie of ruigte is de voor ruderaal terrein kenmerkende plantengroei, die vaak bestaat uit tweejarige, hoog opgroeiende kruidachtige planten: de ruderale soorten.

Bron: Ruderaal terrein. (2020, maart 10). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 16:09, mei 11, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruderaal_terrein&oldid=55821179.

Synoniemen - ruderale, ruderaal
Scherenkust

Een scherenkust is een kustgebied met ondiep en vaak brak water en talrijke, meestal kleine rotsachtige eilanden of scheren.

Scheren zijn rotsachtige eilanden geboetseerd door de gletsjers tijdens de ijstijden. Na het afsmelten van de ijskap zijn de kustgebieden gaan stijgen en kwamen de eilandjes boven het wateroppervlak. Dit verklaart hun gepolijste, afgeronde vorm. Scandinavië en Canada (Atlantische kust en Hudsonbaai) zijn de belangrijkste gebieden waar deze voorkomen.

Bron: Scherenkust. (2022, december 5). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 14:56, september 23, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Scherenkust&oldid=63394211.

Synoniemen - scheren
Schorren

Een kwelder (ook: gors, groeze/groes, schol of schor(re), de verschillende namen zijn regionaal) is een begroeide buitendijkse landaanwas die bij een gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt. De plantengemeenschap die op een kwelder kan ontstaan is Puccinellion maritimae (zilte graslanden).

Synoniemen - kwelders
Successie

Successie is een ecologisch proces waarbij een merkbare verandering in de soortensamenstelling binnen een habitat plaatsvindt. Deze verandering vindt plaats binnen een bepaalde tijdspanne waarna een stabiele levensgemeenschap gevormd wordt. Levensgemeenschappen volgen elkaar dan in een bepaalde volgorde op. Als er wordt uitgegaan van een kaal gebied, zonder planten, begint de successie met een aantal pioniersoorten, waarna, naarmate de successie vordert, het systeem complexer wordt.

Bron: Successie (ecologie). (2023, februari 6). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 16:55, juni 29, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Successie_(ecologie)&oldid=63785012.

Synoniemen - successie
Waddendistrict

Het Waddendistrict is het Floradistrict of Plantengeografisch District dat volgens de indeling van de vegetatiekundige J.L.van Soest (1929 - 1932) het gebied uitmaakt van de duinen van de Nederlandse Waddeneilanden en de kop van Noord-Holland ten noorden van Bergen (Noord-Holland).

Bron: Waddendistrict. (2023, augustus 20). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 13:33, november 29, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Waddendistrict&oldid=65309916.

Zuidlimburgs district

Het Zuidlimburgs district is een in de Nederlandse classificatie gebruikt floradistrict. Dit district komt ongeveer overeen met het Limburgse heuvelland.

Zoeken

Taxonomie